ஒவ்வொரு CP- யும் தங்கள் அனைத்து குழு உறுப்பினர்களின் விவரம் ( SHG DATA, MEMBER DATA - PIPNO, AADHAR, CASTE, CATEGORY, RELIGION, LOAN DATA) மற்றும் கடன் விவரங்களை கீழே உள்ள DOWNLOAD EXCEL அமைப்பில் அனுப்பவும் .
பின்னர் உங்கள் விவரங்களை தேன்கூட்டில் பதிவு செய்ய அனுமதி வழங்கப்படும்.


DOWNLOAD EXCEL   DOWNLOAD ANYDESK

Logo

Enter your e-mail address below and we will send you instructions how to recover a password.